• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
981 527/2559 2016-06-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
979 2016-02-04 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๐ งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
978 2016-02-02 หนังสือราชการภายใน การสรรหาผู้สูงอายุทีเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ ด่วนที่สุด งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
977 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าอบรม สำนักพัฒนาสมรรณคูรและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
972 2015-12-14 หนังสือราชการภายใน รับสมัครสมาชิกชมรมถ่ายภาพเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
971 2015-12-14 บันทึกข้อความ เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
969 2015-10-14 หนังสือราชการภายใน ประชาสัมพันธ์ศูนย์ G-Channels งานศูนย์ข้อมูลฯ บุคลากรทุกท่าน
968 2015-09-15 ประกาศ กำหนดการประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 งานวัดผลและประเมินผล คณะครูผู้สอน
966 2015-07-08 หนังสือราชการภายใน สรุปแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด งานประกันฯ บุคลากรทุกท่าน
960 2015-01-27 บันทึกข้อความ แบบคำร้องขอเปิดสอนเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อน งานวัดผลและประเมินผล ครูผู้สอนทุกท่าน
929 2014-09-04 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มบทวิทยุกระจายเสียง R-Radio Network FM 107MHz วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ R-Radio Network R-Radio Network
927 1135 2014-08-01 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาควบคุมนักเรียน นักศึกษากรอกข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
809 2012-05-24 หนังสือราชการภายใน โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ปี 2555 งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
806 2012-05-18 หนังสือราชการภายนอก เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" งานบุคลากร ครูผู้สอนทุกท่าน
157 669/2552 2009-12-01 คำสั่ง คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน ธ.ค.2552 งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
130 2009-11-20 หนังสือราชการภายนอก คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายตระกูล ภูพวงเพชร บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ทุกท่าน
39 2009-10-31 บันทึกข้อความ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สำหรับ วิทยาลัยสารพัดช่าง งานประกันฯ บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
28 2009-10-31 บันทึกข้อความ แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ) งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
27 2009-10-31 บันทึกข้อความ แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
26 2009-10-31 บันทึกข้อความ วิธีการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานบุคลากร บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ