• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 79 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางศรัญญา ภาษี • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
2
•
นายยุทธนา หนูนาค • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
•
นายศิวพร วรวิทย์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4
•
นายภานุวัฒน์ อุดมถิ่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5
•
น.ส.อนันทวัณฏ์ อ้วนวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6
•
นางเรไร เนตรทัศน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7
•
นางสุจิตรา จงรัก • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
8
•
นางเพียงใจ วิเศษบุปผา • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
9
•
น.ส.ธัญญารัตน์ ศรีวิเศษ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
10
•
นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
11
•
นายประโยชน์ ถวิลการ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12
•
นางทิพธัญญา โชติชัยศิริกร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13
•
นางมะลิวรรณ ลครอนันท์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
14
•
นายมนตรี จริตน้อม • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
15
•
รัศมี คำมูล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
16
•
นางวันทนีย์ ถวิลการ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
17
•
นายมงคลศักดิ์ ดวงพุทธา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
18
•
นายสัมฤทธิ์ ดุลยะลา • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
19
•
นายเกษม วิเศษบุปผา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาดนตรีสากล
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
20
•
นายนิวัติ ดอนเงิน • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
21
•
นายบัณฑิตย์ ปิตานุวัฒน์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
22
•
นายสุรสีห์ ศรีชะตา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
23
•
นางไพริน แก้วกัลป์ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
24
•
นายปราโมทย์ วงษ์พรม • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
25
•
น.ส.เตือนใจ ธูปทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
26
น.ส.นันทนา ภูขมัง • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
27
•
นางกชกร เพชรศุภสวัสดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
28
•
นางวิไลลักษณ์ คารภูมี • เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
29
•
นายพิชัย จันทะสอน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
30
•
นางเพ็ชรพลอย โคตรยอด • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
31
•
นายพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
32
•
นายพุฒิพงษ์ ภูจำปา • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
33
•
นางสาวกิตติญา อรัญสุทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
34
•
ว่าที่ร้อยตรี บดี ไชยเสนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
35
•
นายอนันต์ สะจันดา • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
36
•
นายพิชิต คำหงษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
37
•
นางสำราญจิตร บุญยืน • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
38
•
นางเกศกนก หนูนาค • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
39
•
นางรัชนี มีกลาง • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
40
•
นายอุทัย ไสยมรรคา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
41
•
นายทวี ใจเมตตา • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
42
•
นางชนาภา ภูนาแร่ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
43
•
น.ส.จริยาภรณ์ ภูนบทอง • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
44
•
นายตระกูล ภูพวงเพชร • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
45
•
นางจงจินต์ บุญไชยแสน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
•
• ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
46
•
นายฤทธิเดช ทองวรรณ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
47
•
นายตวงสิทธิ์ อติชาติธำรง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
48
•
นายสุดใจ นาสินส่ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
49
•
ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษฎ์ ถิ่นรัศมี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
50
•
นายอุดม ดวงประทุม • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
51
•
นางปราณี เสริฐสนิท • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
52
•
นายปกรณ์ ฉายถวิล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
53
•
นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
54
•
นายชาญชัย ศรีวิสัย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
55
•
นายโพธิ์ชัย ลครอนันท์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
56
•
นายศราวุฒิ บุญไชยแสน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
57
•
นางศิริพร จันทะสอน • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
58
•
นายปัญจ๋า ชารีแสน • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
59
•
น.ส.ศรีพนา สัตราศรี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
60
•
นายสุระพงษ์ โคตรยอด • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
61
•
น.ส.รัศมี ฉายถวิล • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
62
•
นางญาดา แก้วมูลเมือง • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
63
•
นายอำนาจ ฉายอำไพ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
64
•
นายกฤษกร ภูสมหมาย • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
65
•
นายปริญญา โยธาฤทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
66
•
นายวรวัฒน์ เสริฐสนิท • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
67
กมลทิพย์ บวรโมท • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
68
กาญจนา ศรีสาตร์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
69
น.ส.ชนัสดา ชาวหนอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
70
นางเพ็ญพร ศิริกาญจนวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
71
นางรัตนมณี ธนัทศิรวณิชย์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
72
นางวิสนีย์ โยมศรีเคน • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73
นางศิริวรรณ เรืองแสน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
74
นางสุภาพ ใจเมตตา • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
75
นายกานตพงศ์ ศรีอินทร์น้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
76
นายพลรัตน์ สอนใต้ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
77
นายภัตคาร ฤทธิ์มนตรี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
78
นายสมพงษ์ แสนบุตร • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
79
วรัญญา บับพะโต • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ