งานฝ่ายครูที่ปรึกษา
วันที่เขียน: 12/07/2556
แจ้งคณะครูอาจารย์ทุกท่าน ด้วยงานครูที่ปรึกษาได้จัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน นักศึกษาขึ้นเพื่อให้กับนักศึกษาทุกคน และให้ครูทุกท่านมารับเอกสารได้ที่งานครูที่ปรึกษา ครูสุจิตรา หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบค่ะ