ไฟเขียวร.ร.ดังขยายที่นั่งไม่เกิน 50 คน
วันที่เขียน: 22/01/2555
ย้ำรับเด็กเก่งแค่รอบเดียว จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษในโรงอาหาร

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้เตรียมการเรื่องการรับนักเรียนระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2555 โดยขณะนี้ได้มอบให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 280 แห่ง ไปจัดทำแผนการรับนักเรียน ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องจากเดิม 40 คนให้มากกว่าเดิม ต้องเร่งส่งแผนการรับนักเรียนมาที่ สพฐ. โดยเร็ว แต่ทั้งนี้การขอเพิ่มจำนวนนักเรียนต้องไม่เกิน 50 คนต่อห้อง และต้องมีการรับเพียงรอบเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 8-9 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในกลุ่มโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะในระดับ ม.ปลาย

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้การปฏิบัติมีรูปธรรมมากขึ้น สพฐ.จึงมีนโยบายจัดกิจกรรม English Canteen เพื่อให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งซื้ออาหารที่โรงอาหาร ซึ่งขณะนี้ได้มอบให้สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ไปพิจารณาโรงเรียนที่มีความพร้อม เริ่มนำร่องจัดกิจกรรมในสัปดาห์หน้า  ส่วนเรื่องการจัดทำหลักสูตรมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการนั้น  แม้จะมีการเปลี่ยน รมว.ศึกษาธิการ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีจึงจะเดินหน้าต่อไป ซึ่งจะช่วยทำให้การศึกษาสอดคล้องกับบริบททางด้านเศรษฐกิจ และทำให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม และมีแผนที่จะส่งเสริมโรงเรียน 1,000 แห่งให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้ได้ภายในปีการศึกษา 2555 ส่วนโรงเรียนที่เหลือจะดำเนินการไปตามความพร้อมและความสมัครใจ

ดร.ชินภัทรกล่าวด้วยว่า ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ สพฐ. จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมประชาพิจารณ์เรื่องการปรับเพิ่มจำนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โดยอย่างน้อย 1 จังหวัดจะต้องมี 1 เขต และให้คงจำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ไว้เท่าเดิม หลังจากที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษา-ธิการเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ในการปรับเพิ่ม สพม. จะยึดหลักไม่เพิ่มบุคลากร ดังนั้น จึงได้มอบให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (กพร.) วิเคราะห์และจัดกรอบอัตรากำลังตามขนาดของเขตพื้นที่ฯ ซึ่งมีขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ตลอดจนจะต้องมีการปรับระบบการบริหารภายในเขตพื้นที่ฯด้วย.